Brandfulness® – eller hur man blir unik

Varför

Varför vi får det att hända

Varumärket som enskild tillgång möjliggör en ökad potential för hela verksamheten. Syftet med att aktivt arbeta med ditt varumärke är att öka varumärkets styrka och värde. Varumärkets styrka handlar om att skapa en volym- eller prispremie, eller både och. Ett optimerat starkt varumärke gör att du både kan sälja mer och ta bättre betalt för det du säljer. Varumärkets värde är det faktiska värdet i kronor och ören och är extra relevant som tillgång i balansräkningen samt vid en eventuell försäljning eller licensiering av varumärket. För att bygga ett starkt och värdefullt varumärke måste alla delar styra åt samma håll. Delar som Invinn valt att kategorisera under dimensionera erbjudande, miljö, beteende och kommunikation.

 

På Invinn kallar vi vår övergripande filosofi och metodik för att bygga ett starkt och värdefullt varumärke för Brandfulness®.

\ˈbran(d)-fəl-nəs\: Brandfulness® är när en unik varumärkesposition fyller upp och genomsyrar de fyra dimensionerna, eller som vi brukar säga – när du är det du vill vara, och uppfattas som det. När vem du är, hur du ser ut, vad du gör och vad du säger helt överensstämmer med varandra.

Vårt erbjudande hjälper dig nå detta. Att nå Brandfulness®.

Hur

Vårt angreppssätt bygger på fem grundpelare

1. Invinn hjälper dig identifiera en tydlig varumärkesposition som gör det möjligt för organisationen att växa.

2. Invinn hjälper dig skapa en varumärkesstrategi som talar om hur ditt varumärke ska nå positionen.

3. Invinn hjälper dig säkerställa att varumärkets alla dimensioner – erbjudande, miljö, kommunikation samt människor  – skildrar samma engagerande berättelse.

 

4. Invinn hjälper dig identifiera eventuella gap mellan din identitet och den valda positionen och prioritera i vilken ordning de behöver åtgärdas.

5. Invinn förser din organisation med de verktyg som behövs för att genomföra och aktivera strategin och positioneringen. 

Vad

 • Varumärkes-

  innehåll

  Vad varumärket ska stå för och hur tar vi oss dit.
  LÄS MER
 • Varumärkes-

  namn

  Vad varumärken, det vill säga företag, organisationer, produkter, tjänster och platser, ska heta.
  LÄS MER
 • Varumärkes-

  struktur

  Hantering av relationen inom och mellan varumärken, produkter och tjänster.
  LÄS MER
 • Varumärkes-

  design

  Hur varumärket ser ut.
  LÄS MER
 • Varumärkes-

  guider

  Hur får vi ut och levererar vad varumärket står för.
  LÄS MER
 • Varumärkesinnehåll

  Allt handlar om att maximera varumärkets styrka och värde. Varumärkets styrka möjliggör en volym- eller prispremie, eller både och. Ett optimerat starkt varumärke gör att du både kan sälja mer och ta bättre betalt för det du säljer. Varumärkets värde är det faktiska värdet i kronor och ören och är extra relevant vid en eventuell försäljning eller licensiering av varumärket. För att bygga ett starkt och värdefullt varumärke måste alla delar i organisationen styra åt samma håll.

  Vi börjar med att fastställa var varumärket är idag, vad det står för och vilka associationer som finns till det, både internt och externt. Sen identifierar vi en ny målbild för varumärket. Fritt fram för visionärt tänkande, men utifrån kriterierna att målbilden behöver vara unik, attraktiv och nåbar. Målbilden behöver sedan valideras så att den är kommersiellt gångbar, intäktsdrivande, relevant, förankrad och strategiskt bärande. När nuläget är kartlagd och målbilden fastställd kan en strategi för förflyttningen tas fram.

  Processteg:

  • Nuläge
  • Hypotes för position
  • Målgruppsdefinition
  • Varumärkesstrategi
  • Gap-analys
 • Varumärkesnamn

  Ett bra namn ska vara tydligt, långsiktigt, särskiljande och relevant. Det är viktigt att namnet blir rätt från början och att förankra det i varumärkesstrategin.

  Ett varumärkesnamn kan bestämmas utifrån flera kriterier, så som historia, värden, grundare eller önskade associationer. Namnet är en viktig varumärkesbärare och bör ha förmågan att sticka ut. Det är också av stor betydelse utifrån juridiska och kulturella perspektiv för att undvika förväxling, varumärkesintrång och kulturella krockar. Vi sätter namn på helt nya och redan etablerade varumärken.

  Processteg

  • Identitet
  • Namnstrategi
 • Varumärkesstruktur

  Varumärkesstrukturen gör det möjligt att nyttja den fulla potentialen i varumärket, öka dess verkningsgrad och göra det så enkelt och tydligt som möjligt både ur ett internt och externt perspektiv. Allt för att maximera din verksamhet och dess syfte.

  Det finns en mängd olika sätt att hantera varumärken i organisationer – från att jobba med ett enda varumärke genomlöpande i organisationen till att ha enskilda varumärken för olika produkter och tjänster. Oavsett vad du väljer får det konsekvenser då olika strukturer har sina för- respektive nackdelar. Det gäller därför att se hur man på ett effektivt och strukturerat sätt hanterar sina produkter och tjänster i relation till modervarumärket – det mest gynnsamma sättet utifrån just dina förutsättningar.

  Processteg:

  • Varumärkeshierarkistrategi
 • Varumärkesdesign

  Det är viktigt att alla externa signaler vi sänder ut förmedlar rätt intryck. För oavsett om vi vill eller inte påverkas vi av yttre attribut, där intrycken är helt avgörande, inte minst det första.

  Varumärkesdesign handlar om varumärkets utsida, utseende och visuella attribut; allt ifrån logotype, figurmärke, färger, former, symboler och mönster till förpackningsdesign, interiör och exteriör. Att med hjälp av visuella attribut förmedla de associationer vi vill skapa med varumärket.

  Processteg:

  • Identitet
  • Visuell identitet
 • Varumärkesguider

  Varumärket är navet i hela organisationens verksamhet. För att säkerställa att målbilden för varumärket uppfylls utifrån alla perspektiv, utvecklar vi guider för erbjudandet, miljön, beteendet och kommunikationen. Dessa guider beskriver vad som behöver göras, när det kan göras och hur det kan göras. Det handlar alltså om riktlinjer för arkitektur, interiör och exteriör, erbjudande i form av vad vi ska erbjuda och hur det ska paketeras, vilken kultur vi vill bygga och hur vi ska agera för att bygga rätt associationer och slutligen till vem, vad, var, när och hur vi ska kommunicera. Utifrån vald prioritering och befintligt nuläge kan en eller flera delar vara aktuella att starta arbeta med.

  Processteg:

  • Guide för erbjudande
  • Guide för miljö
  • Guide för beteende
  • Guide för kommunikation

Strategi för varumärkeshierarki

Varumärkeshierarki är det sätt på vilket ett företag ordnar sin varumärkesportfölj, det vill säga den struktur som specificerar och uttrycker hur företagets varumärken förhåller sig till varandra. Man kan tillämpa olika strategier beroende på hur organisationen ser ut. Ytterligheterna är ”varumärkt hus” och ”hus med varumärken” – ett enda övergripande varumärke eller en uppsättning av produktvarumärken. Mellan dessa två finns andra strategier som använder sig av garanter eller dottervarumärken. Varje strategi har sina för- och nackdelar. Eftersom dagens organisationer ofta är komplext uppbyggda är det snarare regel än undantag att man använder sig av en blandning av strategier. Det viktiga är att varje varumärke kommer till sin rätt, och att den fulla potentialen hos varumärkena utnyttjas av en sammanhållen varumärkeshierarki.

Invinn har stor erfarenhet av att jobba med företags och koncerners varumärkeshierarki, både ur ett nationellt och ett globalt perspektiv, och av att använda olika strategier för varumärkeshierarki.

Platsvarumärken och identitetsutveckling

Vi utvecklar den fulla potentialen i din plats. 

Invinn arbetar med identitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. För att bygga en stark och tydlig identitet – det vill säga varumärke – och befästa en position i kundernas medvetande måste alla aktörer som utgör platsen arbeta åt samma håll. Allt som människor kommer i kontakt med måste utstråla och leverera samma sak. Vår filosofi går ut på att konkretisera detta genom att dela in identiteten i fyra övergripande dimensioner: Erbjudande, kommunikation, människor och miljö. 

Genom att utveckla en stark och tydlig identitet för din plats, oavsett om det är en fastighet, ett kvarter eller en stadsdel, ökar platsens värde. Det skapar högre fastighetsvärde, starkare besöksflöden, ökad investeringsvilja och merförsäljning, och det blir enklare att attrahera medarbetare.

Våra kunder är bygg- och fastighetsbolag, förvaltande organisationer, kommuner och konsortier.

Vår styrka

… är vårt kunnande inom handel och fastighetsbranschen samt stads- och platsutveckling i kombination med kommunikation och varumärken.

Tjänster vi erbjuder:

 • Identitetsutveckling
 • Projektledning
 • Kommunikation och marknadsföring

 

Projektledning

Vi hjälper våra uppdragsgivare genom att

 • driva affärsutvecklingsprojekt inom handel, fastighet och stadsutveckling
 • leda samverkansprojekt, offentlig-privat samverkan
 • leda och samordna konsortiegrupper
 • erbjuda centrumledning och floormanagers.

Identitetsutveckling

Vi arbetar efter Invinns utvecklade process för platsvarumärken som inkluderar kartläggning av nuläget, hypotes för position, målgruppsdefinition, strategi och guider för att aktivera och implementera identiteten. 


Kommunikation och marknadsföring

Vi arbetar efter följande process:

 1. Nuläge – kartläggning av platsens potential
 2. Kommunikationsstrategi – svarar på varför, vem, vad, när, hur och var vi vill kommunicera
 3. Kommunikationsplan – aktiviteter och tidplan
 4. Produktion av kommunikationsenheter

Invinn har en intern avdelning som kan sköta våra uppdragsgivares löpande kommunikation under förändrings- och utvecklingsprocesser.


Exempel på uppdrag:
 

Varumärken i den digitala världen

När du bygger och utvecklar ett varumärke i den digitala världen ställs du inför samma utmaningar som i den fysiska. Den digitala världen är inte längre enbart ett kommunikationsmedium som kan hanteras för sig utan en arena för hela affärsverksamheter. Precis som i den fysiska världen ger varumärket näring åt förväntningar och uppfattningar om din organisation. Den digitala världen öppnar dessutom upp för jämförelser och konkurrens globalt.

Invinn använder därför samma grundfilosofi när varumärkets kontaktytor är digitala som när de är fysiska. Varumärket måste fortfarande komma till uttryck i alla dimensioner: erbjudande, människor, miljö och kommunikation. Oavsett om kontaktytorna ligger i den digitala eller fysiska världen tar Invinn hänsyn till hur din organisation måste agera för att föra ut samma engagerande berättelse och stärkas genom att genomföra och aktivera varumärkesstrategi och positionering. 

Våra verktyg och metoder är anpassade till omständigheterna, men angreppssättet är detsamma.

Cases